српски | english

Српска банка а.д. Београд има дугогодишње искуство у банкарском пословању. Кратко време пословала је под називом YU garant banka а.д. Београд. Од 1. септембра 2003. године послује под именом Српска банка а.д. Београд.

Српска банка а.д. Београд је током 2015. године успешно реализовала већину планираних активности везаних за поступак реструктурирања и реорганизације Банке, а у складу са одговарајућим закључцима Владе Републике Србије, односно њеног већинског власника.

Пословно опредељење Српске Банке је да се развија као специјализована домаћа банка, а приоритет у нашем раду имају послови са привредом, пре свега наменском индустријом Србије, док ће се послови са становништвом одвијати искључиво преко Експозитуре Београд која је смештена у седишту Банке у улици Савска број 25.

У протеклом периоду, сви платни налози наших клијената извршавани су ажурно и на време, располагање депозитима правних и физичких лица је било без било каквих ограничења, а показатељи ликвидности и адекватности капитала усклађени су са прописаним лимитима.

Сарадња са Јавним предузећем “Пошта Србије” нашим клијентима-физичким лицима омогућава да на шалтерима пошта широм земље несметано отплаћују своје обавезе према Српској банци а.д. Београд без посебне накнаде, као да отплаћују кредитну обавезу у нашој експозитури.

Пословну 2015. годину, Српска банка а.д. Београд jе завршила са добитком, што је један од предуслова за већу кредитну активност Банке током 2016. године и успешан будући развој.

С поштовањем,
Београд, март 2016. године

Српска банка а.д. Београд