српски | english

Кредити

Српска банка а.д. Београд у својој понуди има више врста краткорочних и дугорочних кредита, укључујући кредите са фиксном каматном стопом, што истичемо као посебну погодност. Кредити могу бити са валутном клаузулом и без валутне клаузуле.

Из понуде издвајамо динарске готовинске, кредите за рефинансирање и потрошачке кредите без валутне клаузуле и то:

 • Пoтрeбнa дoкумeнтaциja

   • Зaхтeв зa одобравање кредита
   • Кoпиja личнe кaртe /пасоша
   • Потврда о запослењу и висини примања за последња три месеца
   • Платни лист-ОЗ образац за последња три месеца оверена од стране послодавца
   • Промет по текућем рачуну за последња три месеца, оверен од стране банке
   • Доказ о уплати за повлачење извештаја Кредитног бироа
   Остала документација - кредит за рефинансирање
   • Потврде/уверења о висини дуговања која су предмет рефинансирања, не старије од 7 дана, са јасним инструкцијама за плаћање

   Потребне обрасце преузмите овде:

  • Зaхтeв зa одобравање кредита
  • Потврда о запослењу и висини примања за последња три месеца