српски | english


ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ

(ИНВЕСТИЦИОНИ КРЕДИТИ И КРЕДИТИ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА)

Дугорочни кредити (инвестициони кредити и кредити за трајна обртна средства)одобравају се са роком враћања дужим од 12 месеци, за реализацију инвестиционих улагања у проширење и модернизацију производње, отклањање уских грла, трајна обртна средства и друге намене, искључиво у области дефинисане Пословном политиком Банке.

Приликом разматрања инвестиционих захтева, Банка ће сагледавати сигурност пласмана и рентабилност улагања, у складу са методологијом за оцену економске оправданости инвестиционих улагања. Намена инвестиционих кредита мора бити у складу са опредељењима оснивача Банке о подршци одређеним развојним циљевима и  пројектима.

Кредити за трајна обртна средства одобравају се клијентима са којима је успостављена дугорочна пословна сарадња и који своје пословање доминантно обављају преко Банке.
Дугорочни кредити морају бити обезбеђени адекватном хипотеком.